ข้อมูล eBook

ชื่อ: หมีน้อยคนเก่ง ตอน ไปหาหมอ

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  ตั้งไข่  ราคาปก  :  89  บาท 
หมีน้อยคนเก่ง ตอน ไปหาหมอ เป็น นิทาน ชุด หมีน้อยคนเก่ง เป็นนิทานเสริมทักษะของเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะสมอง EF เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้น้องน้อยคนเก่งเติบโตสมวัย มีพัฒนาการทางกายและใจอย่างสมบูรณ์ 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com